Kobi Golan & Arabesqua
Photo: Almog Gabay | Style: Aviv Kfir | Mua&Hair; Shiko Vun | Model: Lee Rokah for Elinor Shahar pm